Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:vimrc

Prosty i działający vimrc:

set laststatus=2
set t_Co=256

language messages C
syntax on
set showmatch
set number
set showcmd
set ruler
set confirm
set expandtab
set shiftwidth=2
set softtabstop=2
set autoindent
map <F2> :write % <CR>
map <F3> :!bash % <CR>
map <F4> :!python3 % <CR>
map <F5> :tabp 
map <F6> :tabn 
map <F7> :%s///g
au BufEnter,BufRead *sh setlocal smartindent cinwords=case,do,if,elif,else,for,function,select,then,until,while
au BufEnter,BufRead *py setlocal smartindent cinwords=class,def,if,elif,else,except,for,try,while
wiki/vimrc.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki