Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:spec

Spec dla jednoplikowego programu:

tar -tf locate_plus-0.1.tar.gz 
locate_plus-0.1/
locate_plus-0.1/locate_plus
Name:		locate_plus
Version:	0.1
Release:	1%{?dist}
Summary:	Base grabber

Group:		Amusements/Games
License:	Public Domain
URL:		http://www.jankowalski.pl/
Source0:	%{name}-%{version}.tar.gz

BuildArch:   noarch
Requires:	bash, locate

%description
locate_plus detects and grab all your base.

%description -l pl
locate_plus namierza i zabiera wszystkie twoja baza.

%prep
%setup -q

%install
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%__mkdir_p $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
%__install -m 755 locate_plus $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}

%files
%defattr(-,root,root)
%{_bindir}/locate_plus

%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT

%changelog
* Mon Nov 23 2015 Jan Kowalski <jankowalski@email.pl>
- Initial release
wiki/spec.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki