Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:rozaniec_mariadb

Różaniec w MariaDB

Postanowiłem zrobić bazę danych w MariaDB, która jest w stanie bardzo szybko odmawiać różaniec.

MariaDB [rozaniec]> describe modlitwy;
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| tytul | varchar(50) | YES |   | NULL  |        |
| slowa | text    | YES |   | NULL  |        |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [rozaniec]> describe tajemnice;
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id   | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rodzaj | varchar(40) | YES |   | NULL  |        |
| numer | smallint(6) | YES |   | NULL  |        |
| nazwa | varchar(60) | YES |   | NULL  |        |
+--------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [rozaniec]> describe licznik;
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| tik  | tinyint(1) | YES |   | NULL  |    |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
1 row in set (0.001 sec)

Ponieważ w tabeli licznik umieszczany jest nowy wiersz po każdym różańcu, jest ona typu Memory, żeby szybciej działać.

Dla ułatwienia utworzono procedury:

MariaDB [rozaniec]> show procedure status;
+----------+---------------------+-----------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
| Db    | Name        | Type   | Definer        | Modified      | Created       | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+----------+---------------------+-----------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
| mysql  | AddGeometryColumn  | PROCEDURE | mariadb.sys@localhost | 2022-10-05 16:21:50 | 2022-10-05 16:21:50 | INVOKER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| mysql  | DropGeometryColumn | PROCEDURE | mariadb.sys@localhost | 2022-10-05 16:21:50 | 2022-10-05 16:21:50 | INVOKER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | dziesiatek_rozanca | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | odmawianie_rozanca | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | poczatek_rozanca  | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | tajemnice_bolesne  | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | tajemnice_chwalebne | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | tajemnice_radosne  | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
| rozaniec | tajemnice_swiatla  | PROCEDURE | root@localhost    | 2022-10-05 16:23:45 | 2022-10-05 16:23:45 | DEFINER    |     | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
+----------+---------------------+-----------+-----------------------+---------------------+---------------------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
9 rows in set (0.001 sec)

Procedury są bardzo proste i zawierają powtarzające się selecty słów poszczególnych modlitw:

MariaDB [rozaniec]> show create procedure odmawianie_rozanca;
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| Procedure     | sql_mode                                         | Create Procedure                                                                            | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| odmawianie_rozanca | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `odmawianie_rozanca`()
BEGIN while 1=1 do call tajemnice_chwalebne(); insert into licznik (tik) values (1); end while; END | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [rozaniec]> show create procedure tajemnice_chwalebne;
+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| Procedure      | sql_mode                                         | Create Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                    | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
| tajemnice_chwalebne | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION | CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `tajemnice_chwalebne`()
BEGIN call poczatek_rozanca(); select nazwa from tajemnice where rodzaj='Chwalebne' and numer=1; call dziesiatek_rozanca(); select nazwa from tajemnice where rodzaj='Chwalebne' and numer=2; call dziesiatek_rozanca(); select nazwa from tajemnice where rodzaj='Chwalebne' and numer=3; call dziesiatek_rozanca(); select nazwa from tajemnice where rodzaj='Chwalebne' and numer=4; call dziesiatek_rozanca(); select nazwa from tajemnice where rodzaj='Chwalebne' and numer=5; call dziesiatek_rozanca(); END | utf8         | utf8_general_ci   | latin1_swedish_ci |
+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+--------------------+
1 row in set (0.001 sec)

Malutki skrypt, który otwiera 24 połączenia do bazy danych oraz odmawia różaniec na 24 wątkach po 3,5GHz:

cat rozaniec.py 
#!/usr/bin/python

import subprocess
command = 'mysql -e "call odmawianie_rozanca()" rozaniec &>/dev/null'

p1 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p2 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p3 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p4 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p5 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p6 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p7 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p8 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p9 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p10 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p11 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p12 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p13 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p14 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p15 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p16 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p17 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p18 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p19 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p20 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p21 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p22 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p23 = subprocess.Popen(command, shell=True)
p24 = subprocess.Popen(command, shell=True)

Przekierowanie wyjścia do /dev/null nie jest wymagane, ale wąskim gardłem okazało się łącze sieciowe z serwera do laptopa, które nie nadążało z przesyłaniem słów modlitwy w celu wypisania ich na terminal.

Po jakimś czasie zaczyna robić się głośno.

Serwer jest w stanie odmawiać ponad dwieście tysięcy różańców w ciągu minuty.

MariaDB [rozaniec]> select count(tik) from licznik;
+------------+
| count(tik) |
+------------+
|   223490 |
+------------+
1 row in set (0.013 sec)

Najprostszym sposobem na zatrzymanie podprocesów ze skryptu pythona jest restart bazy danych.

Prace optymalizacyjne trwają.

wiki/rozaniec_mariadb.txt · ostatnio zmienione: 2022/10/05 17:29 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki