Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:python_w_apache

Prosty vhost dla Pythona w Apache

Założenia:

 • aplikacja pythonowa jest w katalogu /var/www/pythonik.net/app,
 • nasłuchuje na 127.0.0.1 na porcie 8889,
 • mamy certyfikat z Let's Encrypt.
<VirtualHost *:80>
 ServerName pythonik.net:80
 ServerAlias www.pythonik.net
 Redirect permanent / https://pythonik.net/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
 ServerName pythonik.net:443
 ServerAdmin root@localhost
 
 # PreserveHost pomaga przy logowaniu
 ProxyPreserveHost On
 ProxyPass / http://127.0.0.1:8889/
 ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:8889/

 CustomLog /var/log/httpd/vhosty-access.log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/vhosty-errors.log

 Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
 SSLEngine on
 SSLProtocol -all +TLSv1.2

 Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
 SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/pythonik.net/fullchain.pem
 SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/pythonik.net/privkey.pem

 <Directory /var/www/pythonik.net>
  AllowOverride All
  Require all granted
  Options +FollowSymLinks -Indexes
 </Directory>

</VirtualHost>
wiki/python_w_apache.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/11 19:03 przez lukasz