Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:dnf

DNF - różności

Inne artykuły o DNF:


Klonowanie całego repozytorium

Przygotowanie klona najpotrzebniejszych repozytoriów dla CentOS 9, które wystawimy innym centosom. Na hoście z CentOS 9 należy wykonać reposync.

dnf reposync -p /mnt/repo/centos9/baseos/ --repoid=baseos --download-metadata
dnf reposync -p /mnt/repo/centos9/crb/ --repoid=crb --download-metadata
dnf reposync -p /mnt/repo/centos9/appstream/ --repoid=appstream --download-metadata

Zajmują łącznie około 100 gigabajtów.

Przykład vhosta dla Apache, który wystawi powyższe przez http:

<Virtualhost *:2221>
  ServerName repo.ping.local
  DocumentRoot /mnt/repo/centos9

  <Directory /mnt/repo/centos9>
    AllowOverride All
    Require all granted
    Options +Indexes
  </Directory>

</Virtualhost>

Konfiguracja dnf na innych hostach, które mogą korzystać z tych repozytoriów:

# grep -R 'repo.ping.local' /etc/yum.repos.d/
/etc/yum.repos.d/centos.repo:baseurl=http://repo.ping.local:2221/baseos/baseos/
/etc/yum.repos.d/centos.repo:baseurl=http://repo.ping.local:2221/appstream/appstream/
/etc/yum.repos.d/centos.repo:baseurl=http://repo.ping.local:2221/crb/crb/

Trzeba zakomentować linijki rozpoczynające się od metalink oraz baseurl=[cośinnego].

wiki/dnf.txt · ostatnio zmienione: 2024/05/04 21:14 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki