Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:django_setup

Konfiguracja Django

Na przykładzie Fedory (na CentOS jest tak samo) oraz MariaDB. Nazwę użytkownika w bazie danych najlepiej mieć taką samą, jak w /etc/passwd.

Baza danych

# sudo dnf install mariadb mariadb-server mariadb-devel python3-devel
# sudo systemctl start mariadb
# sudo mysql_secure_installation
# mysql -u root -p
> create user 'lukasz'@'localhost' identified by 'tajnehaslo';
> grant all privileges on *.* to 'lukasz'@'localhost' with grant option;
> create user 'project'@'localhost' identified by 'tajnehaslo2';
> create database project;
> grant all privileges on project.* to 'project'@'localhost';
> grant all privileges on test_project.* to 'project'@'localhost';
> exit;

Virtualenv oraz pip

# mkdir -p project/app
# cd project
# python3 -m venv .
# source bin/activate
# pip install --upgrade pip
# pip install django mysqlclient
# cd app
# django-admin startproject project

settings.py

Poprawić konfigurację dla bazy danych.

#DATABASES = {
#  'default': {
#    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
#    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
#  }
#}

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': 'project',
    'USER': 'project',
    'PASSWORD': 'tajnehaslo2',
    'HOST': 'localhost',  # Or an IP Address that your DB is hosted on
    'PORT': '3306',
  }
}

Uruchomienie testowej strony

# python manage.py runserver

Django i replikacja w MariaDB

Przy założeniu, że mamy dwie bazy danych w klasycznym układzie:

 • primary - Rear/Write
 • replica - ReadOnly

który został opisany na tej stronie.

W katalogu z plikiem manage.py utworzyć plik dbroute.py o treści:

import random
from django.conf import settings

class ReplicationRouter:
  def db_for_read(self, model, **hints):
    """
    Randomly pick a database to read from
    """
    return random.choice([key for key in settings.DATABASES])

  def db_for_write(self, model, **hints):
    """
    Always send write queries to the master database.
    """
    return 'default';

  def allow_relation(self, obj1, obj2, **hints):
    """
    This isn't really applicable for this use-case.
    """
    return True

  def allow_migrate(self, db, app_label, model_name=None, **hints):
    """
    Only allow migration operations on the master database, just in case.
    """
    if db == 'default':
      return True
    return None

W pliku settings.py należy dodać linijkę

DATABASE_ROUTERS = ['dbroute.ReplicationRouter']

oraz zmienić domyślny słownik DATABSES z Sqlite3 na Marię:

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': 'nazwabazydanych',
    'USER': 'uzytkownik',
    'PASSWORD': 'haslo',
    'HOST': 'maria1.ping.local',
    'PORT': '3306'
  },
  'replica': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
    'NAME': 'nazwabazydanych',
    'USER': 'uzytkownik',
    'PASSWORD': 'haslo',
    'HOST': 'maria2.ping.local',
    'PORT': '3306'
  },
}
wiki/django_setup.txt · ostatnio zmienione: 2023/03/26 15:40 przez lukasz

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki