Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:basz_zawijanie

Odpowiedź na problem błędnego zawijania linii w Bashu:

[ lukasz@GAZEvim .bashrc

~.bashrc:

green="\001$(tput setaf 2)\002"
blue="\001$(tput setaf 4)\002"
dim="\001$(tput dim)\002"
reset="\001$(tput sgr0)\002"
PS1="$green\u@\h $blue $ \n  $green->$reset  "
export PS1
unset green blue dim reset
wiki/basz_zawijanie.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki