Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:ansible

Ansible

Ansible 2.9 na CentOS Stream 8

W repozytorium ósmego Streama pojawiły się pakiety ansible-core w nowych wersjach, niekompatybilne z playbookami pisanymi pod wersję 2.9. Stara wersja jest wciąż dostępna na EPEL-u:

dnf install epel-release
dnf install ansible --exclude=ansible-core

Do pliku /etc/yum.conf warto dodać wyjątek, żeby nie musieć o nim ciągle pamiętać.

exclude=ansible-core

Sprawdzanie, czy dzisiejszy, "cronowy" playbook wykonał się prawidłowo

cat ansible.log | grep -E "^$(date "+%Y-%m-%d").*failed" | grep -Ev "failed\=0" | wc -l

Zakładając, że powyższe polecenie jest w pliku check_failed.sh i ścieżka do pliku z logami jest poprawna, można wysłać raport raport na IRC:

---
- name: Send status on IRC
 hosts: my-host.ping.local

 tasks:

 - name: Check failed tasks
  command: '/usr/bin/bash /home/lukasz/ansible/helpers/check_failed.sh'
  register: fails

 - name: Send a report to a fedora-pl channel
  irc:
   server: irc.libera.chat
   port: 6667
   nick: raport
   channel: '#fedora-pl'
   msg: "[ANSIBLE] Todays failed tasks: {{ fails['stdout_lines'][0] }}."

Plik konfiguracyjny

[defaults]
inventory = /root/ansible/hosts
interpreter_python = auto_silent
remote_user = root
log_path = /root/ansible/var/ansible.log
[inventory]
[privilege_escalation]
[paramiko_connection]
[ssh_connection]
[persistent_connection]
[sudo_become_plugin]
[selinux]
[colors]
[diff]
[galaxy]

Ustawienie auto_silent usuwa ostrzeżenia o wersji Pythona z każdego przebiegu playbooków.

Pętle w playbookach oraz helpery

Przykład playbooka korzystącego z pętli:

---
- name: Enable users
 hosts: all

 tasks:

 - name: Ensure that users exists and are in correct groups
  include_tasks: helpers/users_enable.yaml
  loop:
  - {username: lukasz, comment: Lukasz, sshkey: "{{ lookup('file', 'ssh_keys/lukasz') }}"}

# - name: Ensure that users can not login
#  include_tasks: helpers/users_disable.yaml
#  loop:
#  - {username: qwerty, comment: QWERTY, sshkey: "{{ lookup('file', 'ssh_keys/QWERTY') }}"}

Plik helpers/user_enable.yaml:

- debug:
  msg: user - {{ item.username }}


- name: Ensure user exists and is in correct groups on FreeBSD
 user:
  name: "{{ item.username }}" 
  comment: "{{ item.comment }}"
  shell: /usr/local/bin/bash
  groups: wheel
  append: yes
 when: ansible_os_family == 'FreeBSD'

- name: Ensure user exists and is in correct groups on Gentoo and RedHat-like hosts
 user:
  name: "{{ item.username }}" 
  comment: "{{ item.comment }}"
  shell: /bin/bash
  groups: wheel
  append: yes
 when: ansible_os_family == 'Gentoo' or ansible_os_family == 'RedHat'

- name: Ensure user exists and is in correct groups on Debian-like hosts
 user:
  name: "{{ item.username }}" 
  comment: "{{ item.comment }}"
  shell: /bin/bash
  groups: sudo
  append: yes
 when: ansible_os_family == 'Debian'

- name: Set authorized SSH keys for user
 authorized_key:
  user: "{{ item.username }}"
  key: "{{ item.sshkey }}"
  state: present
  exclusive: True

- name: Ensure user is able to log in
 user:
  name: "{{ item.username }}"
  password_lock: no

- name: Set permissions to home directory
 file:
  path: /home/{{ item.username }}
  owner: "{{ item.username }}"
  group: "{{ item.username }}"
  mode: '700'

Plik helpers/user_disable.yaml:

- debug:
  msg: user - {{ item.username }}

- name: Ensure user is not able to log in
 user:
  name: "{{ item.username }}"
  password_lock: yes

- name: Unset authorized SSH keys for user
 authorized_key:
  user: "{{ item.username }}"
  key: "{{ item.sshkey }}"
  state: absent

- name: Set permissions to home directory on Linux
 file:
  owner: root
  group: root
  path: /home/{{ item.username }}
  mode: '700'
 when: ansible_os_family == 'Gentoo' or ansible_os_family == 'RedHat' or ansible_os_family == 'Debian'

- name: Set permissions to home directory on FreeBSD
 file:
  owner: root
  group: wheel
  path: /home/{{ item.username }}
  mode: '700'
 when: ansible_os_family == 'FreeBSD'

Plik w katalogu ssh_keys jest skopiowany z ~/.ssh/id_rsa.pub.

wiki/ansible.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/18 11:44 przez 127.0.0.1

Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki